غیب کردن سکه سیگار و پول با یک اشاره.ببینی ضرر نمیکنی 1:41