داستان جوانی که زلزله کرمانشاه باعث خوش شانسی اش شد 0:58