انتقاد از ثابت نبودن تصمیمات اقتصادی دولت و بی ثباتی

1:55