کلیپ تصویری، مرحوم ابوترابی؛ دیدار با امام زمان 6:46