اکران فیلم «احتمال باران اسیدی» در کاخ جشنواره 3:33