اجرای قطعه صخره و موج از آلبوم جزیره توسط سهیل زمانیان 2:25