تطابق با آزمون 97 - درس دندانپزشکی کودکان - سوال 178 0:22