ثبت جابجایی و ورود و خروج شرکا چقدر زمان می بره؟ 1:14