نظر بیمار مبتلا به دیسک کمر ۴۵ روز بعد از عمل بسته دیسک کم 1:04