ها عباس - مداحی زیبا، جدید و متفاوت ملا باسم - با ترجمه 3:52