راه اندازی دستگاه تصفیه آب شرکت مخابرات استان کرمان 4:30