مستند به وقت جام - کشور سوئیس، سرزمین ساعتهای شکلاتی 24:35