قسمت 10: : تبیین رابطه ریسك و بازده و اهمیت خودشناسی به 5:23