قالب تزریق پلاستیک - سیستم پران صفحه ای با تحریک کشنده 2:08