روحانی: ظرفیت فشار تحریم های آمریکا به پایان رسید

2:18