رقص شاد آذری در باشگاه دیپلماتیک تهران AzerbaijanDance 2:33