فرانک گری: چگونه اثری برای همیشه ماندگار می ماند. 22:00