لطمه زنی سید علی مومنی وشور طوفانی مجید قناعت جو 3:15