شب 21 رمضان 1389 - حاج مصطفی گراشی مسجد دهدشتی 22:57