توماس آندرس در شبکه 2014 ZDF (برنامه Fernsehgarten)- یک 6:54