پرسش و پاسخ دکتر شفیعی در رادیو تهران ، انحراف بینی 1:06