تعزیه-سکانس جدید جدایی حر از سپاه و ملحق شدن به امام 4:08