نماهنگ روایت چهل گروه نجم الثاقب برای چهل سالگی انقلاب 5:15