شعرخوانی سید حمیدرضا برقعی - مراسم عیدبزرگ بیعت 1397 11:43