187 -قصه گویی شاهنامه-تدبیر پیران و نبرد سهراب با اژدها 10:43