به دام انداختن اشیا توسط ساختار رباتیک چاپ سه بعدی 0:6