روستایی در ایران که مردمش از شدت فقر یونجه می خورند 0:44