تئاتر مرغ دریایی من: عشق، هنر و خودکشی در تماشاخانه ایرانشهر

1:16