شیطان گفت: این کار هم پول توش هست هم طرفدار پیدا می کنی 2:25