شفاف سازی بچه محل تختی درباره خبر خودکشی جهان پهلوان 14:49