بازیابی بشقاب پرنده های سقوط کرده توسط ارتش روسیه 9:46