کاملا بی ربط قسمت اول-نامه ای به مادر با پنجه های طلایی ریچارد کلایدرمن 2:43