نکات علمی و آموزشی در موضوعات پوکی استخوان، افزایش قد،آرتروز 8:52