اعطای جایزه شهرت برند و شرکت شایسته به بانک صادرات (1) 8:16