مصاحبه احمد زالی عضو انجمن دوستداران شهر و طبیعت شوش 2:48