مصاحبه با مرتضی اشرفی در بک استیج کنسرت محسن ابراهیم زاده در انزلی 4:51