مهران غفوریان( نبینی یه عالمه خنده رو از دست دادی !) 3:45