پیش نمایش جلسه بیستم کنترل سیستمهای تاخیردار 10:03