وداع عباس (خوانساری) و سکینه (رضائیان) 92 صادقیه 4:04