مداری الکترونیکی که نزدیک شدن دست را تشخیص می دهد 0:22