تدریس مهندس امیر حسین افشار-آموزشگاه ها و مدارس تهران 2:39