کسانی که آسم دارند چه چیزی هایی نخورند؟(طب اسلامی) 3:45