پیرترین ساکن زمین در ۱۲۳سالگی در روسیه درگذشت 1:04