قسمت هایی از فیلم به وقت شام با دیالوگ چطوری ایرانی 0:58