تشییع باشکوه پیکر شهید زنده وطن؛ قدرشناسی مردم استان از نورِ خدا 2:47