کلاچ برقی اتومید تندر نود ایران کلاچ اصفهان ذوالفقاری 0:20