فرماندار کلاله: شهردار باید پاسخگوی تبعات امنیتی و اجتماعی تصمیم خود باشد

7:36