مورد دار های اینترنتی و قضیه خنده دار 95 - آخر خنده اس 4:03