فرق بین نرخ انطباق تصویر بین تلویزیون های 60 هرتر و 120 0:47