قسمتی از مجموعه ی امام الفقهاء(کرامت آل یاسین) 2:25